Дрожди - морфология, систематика, физиология


Наблюдава се голямо разнообразие във формата и големината на клетките в зависимост от видовата пренадлежност и условията на култивиране. За род Sacchаromyces се характерни кръгли овални или елепсовидни клетки....
 

Пищови клетъчна биология


Клетъчна организация на живата материя. Устройство на прок.клетка. Според клетъчна теория всички живи същества се състоят от една или няколко клетки, както функциите на многоклетъчните организми са последица от вида на клетките, които има...
 

ДНК - структура, функции, репликация, транскрипция, репарация


Химичен състав на ДНК Структура на ДНК Локализация на ДНК Функции на ДНК Съхраняване на генетичната информация Възпроизвеждане на генетичната информация - репликация Предаване на генетичната информация – транскрипция Репарация на ДНК...
 

Цитоплазма. Цитоплазмени включения.


Цитоплазма - основно вещество на цитоплазмата, химичен състав, свойства и функции. Цитоскелет. Цитоплазмени включения...
 

Интегриране на клетките


Интегриране на клетките в тъкани. междуклетъчнаадхезия. Екстрацелуларен матрикс. Клетъчно-матрикснаадхезия. Колаген — нишковидни протеини на матрикса. Неколагенови компоненти на екстрацелуларния матрикс. Динамика на растителната клетъчна стена...
 

Едномембранни органоиди в еукариотната клетка


Този тип ендоплазматичен ретикулум е представен във ламеларна и тубуларна, а понякога и във везикуларна форма. Диаметърът на лумена на каналчетата е 20 -100 нм като при определени условия може да хиперплазира до няколко...
 

Клетъчна мембрана


Клетъчната мембрана (наричана още плазмена мембрана, плазматична мембрана или плазмалема) е полупропусклива липидно-белтъчна обвивка, характерна за всички видове клетки...
 

Жизнен път на клетката


Презентацията показва периодите и видовете клетки и техните цикли...
 

Цитоплазма. Състав. Рибозоми. Включения.


Съставлява 60-80% от теглото на клетката. Представлява колоидна система състояща се от: белтъци-10%, липиди-2%, неорганични соли ~1,5%, вода > 80%...
 

Замяна на гени. Трансгенни организми – предизвикателство към бъдещето


Замяна на гени - определение и примери. Трансгенни организми - определение и примери. Перспективи. Етични проблеми...